Odwrócony podatek VAT w budownictwie

Źródło: https://legalnabudowa.pl/

Na czym polega odwrotne obciążenie podatkiem VAT

Mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT polega na tym, że sprzedaż towarów i usług przez czynnego podatnika VAT następuje bez naliczania tego podatku. Podatek VAT jest naliczany przez nabywcę usługi. Tak jak wskazano wyżej od 1 stycznia 2017 r. powyższy mechanizm stosuje się również przy usługach budowlanych. Rodzaj usług objętych omawianym odwróconym rozliczeniem określa nowy załącznik numer 14 do ustawy o podatku VAT.

W załączniku tym usługi budowlane objęte są w pozycjach od 2 do 34. Przykładowo są to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, roboty ziemne, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowanie terenu pod budowę, roboty tynkarskie, malarskie, szklarskie, montaż i demontaż rusztowań, wykonywanie instalacji gazowych. Każda usługa określona jest w złączniku dodatkowo przez powołanie symbolu PKWiU.

Mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT stosuje się gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

  • „Usługa dotyczy robót wymienionych w załączniku numer 14;
  • Usługodawcą jest czynny podatnik VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku;
  • Usługobiorcą jest czynny podatnik VAT;
  • Usługodawca działa jako podwykonawca.

Spełnienie pierwszych trzech warunków jest jasne do wykazania. Natomiast czwarty warunek to jest działanie usługodawcy jako podwykonawcy może rodzić problemy w praktyce. W ustawie nie ma bowiem definicji podwykonawcy. Może to powodować, że rozumienie tego pojęcia przez podatnika i organ podatkowy będzie różne.

Jestem wykonawcą czy podwykonawcą?

Każda firma budowlana wystawiająca fakturę VAT będzie musiała teraz weryfikować czy spełnione są warunki do zastosowania odwróconego obciążenia podatkiem VAT. Przede wszystkim firma budowlana sama będzie musiała ocenić czy na danej budowie występuje jako podwykonawca. Decydować o tym będzie fakt czy nabywca usługi wykorzystuje ją dla własnych potrzeb (jest konsumentem usługi) czy tez wykorzystuje ją do dalszego świadczenia usług budowlanych. W tym ostatnim przypadku firma budowlana wystawiająca fakturę VAT ma charakter podwykonawcy.